Vist BBAT

Maandblad voor aquarium- en terrariumkunde
Visit BBAT
(Ga terug met de knop "Vorige")
Publicatie
Jaargang 55/02:052
Onderwerp Planten - ijzerbemesting
Men vraagt ons wat ...
 
Tijdens een voordracht in Klein-Willebroek kreeg ik, op een papiertje gekribbeld, de volgende (geniepige) vraag van één van de toehoorders:
"'...het stimuleren van de bacteriegroei, door het overtollige ijzeraanbod. Kan dit aanleiding geven tot een verhoogd risico van bacterie-infecties bij mogelijk ziektebeeld"'
 
Ik moet bekennen dat ik daar niet zo direct een weerwoord op had, tenslotte loop ik op z'n avond met de korte inhoud van mijn lezing tussen de kiezen en in mijn achterhoofd. De vraag liet me echter niet los tijdens het naar huis rijden en gedurende de volgende dagen.
Had ik iets belangrijks over het hoofd gezien? Was ik wat te voorbarig geweest met het opperen van de stelling dat ijzer de bacteriegroei stimuleert en daardoor een hogere kooldioxideproductie scoort?
Reden dus om de gegevens in de literatuur, die naar deze stelling voerden, er nog eens op na te slaan. Eenduidige informatie over het verhoogd risico van pathogene situaties heb ik nergens gevonden. Wel van het tegendeel. Vooral in werken over aquacultuur - de commerciële kweek van consumptievis - wordt het toedienen van ijzerpreparaten veeleer gebruikt om de bacteriegroei in filtersystemen op te krikken. Steeds vanwege het positieve effect dus. Nergens een waarschuwing tegen de effecten die onze vraagsteller op het oog heeft.
Het is vanwege die positieve effecten dat ik zelf nooit daaraan gedacht heb dat die bewuste pathogene bacteriën (of faculatief-pathogene bacteriën) wel eens gestimuleerd zouden worden door die ijzer-ionen. Dat komt natuurlijk omdat mijn denken ecologisch gericht is, en ... dat is automatisch in positieve termen. Een actie in de natuur heeft altijd een globale verbetering op het oog, ook al pakt dat voor bepaalde organismen of individuen slecht uit. Om die reden ben ik in een aantal aquaria heel bewust en systematisch, ijzer gaan toevoegen om deze gedachtegang te toetsen. Ook in grotere systemen zonder planten en met een zeer hoge visbezetting. Dat natuurpatroon trad ook hier duidelijk naar voren: een globale verbetering met een sneller afsterven van de ziekste, zwakste vissen (lees: degene die al te ver heen waren om nog met antibiotica of bactericides terug te halen) die dan ook weer zeer snel door bacteriën werden verwerkt. Ik zou dus zeggen dat u toch een tikkeltje gelijk heeft maar dat niet direct negatief ervaren. Daarom wil ik wel even proberen uw negatieve (onecologische) ideeën om te buigen naar het meer positieve ecologisch redeneren.
Onderzoek van bacteriënpopulaties in diverse soorten aquariumfilters werd lang geleden reeds uitgevoerd in Nancy. Uit deze testreeks bleek dat in elk filtersysteem en in elk aquarium steeds dezelfde bacteriën opdoken en een aantal daarvan zijn onder de medici bekend als ziekteverwekkers bij vissen. Allicht zult u zich afvragen hoe dat kan. Toch is het niet meer dan normaal. Zij voeren daar namelijk de taak uit waarvoor ze in de natuur bestemd zijn. Er zijn er die eiwitten afbreken tot kleinere eenheden, andere doen dat met vetten en weer andere bacteriën met koolhydraten. In de natuur zijn er namelijk geen ziekteverwekkers. Dat is een uitvinding van de mensen. In de natuur volgen leven en dood elkaar op en het wegwerken van dat dood materiaal tot substanties die opnieuw in de kringloop opgenomen kunnen worden is de taak van de triljoenen bacteriën. Heel soms echter zijn levende wezens niet dood maar een beetje in de war, waardoor hun natuurlijke afweer het laat afweten. Indien dat immuunsysteem uitvalt of slechts op halve kracht werkt, dan worden de dieren ziek. De uitval van dat immuunsysteem wordt bovendien sterk beïnvloed door stress. Ook bij de mens overigens. Ik zou zelfs willen vooropstellen dat stress de enige ziekte-oorzaak is en dat alle infecties daar een secundair gevolg van zijn. Dat is natuurlijk niet helemaal correct maar neem maar van me aan dat, indien je stress kunt afbouwen een ziekte reeds voor de helft (of zelfs driekwart) genezen is. Zonder stress kunnen bacteriën weinig uitrichten en zijn al hun acties veeleer heilzaam.
Zoals ik in mijn vorige bijdrage over ijzerbemesting ook reeds stelde: "alles is een kwestie van omstandigheden". Laten we eens veronderstellen dat we in een plantenloos aquarium, zonder veel substraat en decoratie - b.v. een cichlidenaquarium - ijzer toevoegen om het bioblokfilter te stimuleren. Een dergelijk systeem draait volledig op dat filter. Is er een matige visbezetting (1 cm vis op 8 l water) dan zal de ijzertoevoeging mee zorgen voor een probleemloze oxidatie van de eiwitten over ammonium en nitriet naar nitraat. Met als resultaat een groot zuurstofverbruik en een ruim aanbod van kooldioxide. Zelfs teveel eigenlijk omdat er geen planten zijn om dat op te nemen. Als we in een dergelijk systeem een te grote visdensiteit (1 cm vis op 3 l water) zouden handhaven, dan zouden we met die ijzertoevoeging dik in de problemen komen. Het stimuleren van de filterbacteriën zorgt dan namelijk al snel voor een zuurstoftekort dat door het verhoogde kooldioxide nog extra geaccentueerd wordt. De stikstofkringloop zou stagneren, de vissen zouden eerst een te hoog ammoniakgehalte te verwerken krijgen, daarna enkele pieken van nitriet en tenslotte zou er zelfs echt zuurstofgebrek voor de vissen zelf ontstaan. Deze zouden door de overbevolking al behoorlijk gestresseerd zijn en het is dus best mogelijk dat er wat ziektebeelden verschijnen. Niet de stress, maar wel de ijzertoevoeging zou hiervan dan de schuld krijgen. Een natuurlijke (ecologische) ingreep bestaat er dan precies in een aantal vissen te laten sterven tot het kritische aantal terug bereikt is, of ze naar een ander aquarium te versassen.
Een cichlidenaquarium zonder planten is volledig afhankelijk van de adequate werking van het filter en een strikt waterverversingsbeheer.
(Foto: Wilfried Van de Elst)
In de natuur worden die dode vissen opgeruimd door predatoren of aaseters. In een aquarium zouden ze te laat gevonden worden, met alle nare gevolgen van dien. Het systeem zou nog verder degenereren en ook hiervan zou de ijzertoevoeging de schuld kunnen krijgen.
Stellen we ons nu een gelijkaardig aquarium voor, maar met voldoende bodemsubstraat en een behoorlijke beplanting (foto 2). Een gezelschapsaquarium met een matige visbezetting. IJzertoevoeging brengt hier een kettingreactie van gunstige gebeurtenissen op gang. Vooreerst wordt de stikstofoxidatie gestimuleerd. Met een verhoging van het kooldioxide tot gevolg. Dat wordt door de planten dankbaar opgeslorpt en die geven in ruil daarvoor behoorlijk wat zuurstof af waardoor de bacteriën hun taak probleemloos kunnen blijven uitvoeren.


Een beplant aquarium zal in optimale omstandigheden zelf een evenwicht opbouwen. Ook hier blijft waterverversing een onmisbare beheersdiscipline.
(Foto : Arend van den Nieuwenhuizen)
De uitbundige plantengroei zorgt dat fosfaat en nitraat vooreerst binnen de perken blijven en dat de vissen voldoende schuilmogelijkheden hebben, waardoor de stress afgebouwd wordt tot een minimum. Kortom, een dergelijk systeem zit goed in evenwicht. Het enige nadeel eraan is dat men nogal eens concludeert dat men best met wat minder waterverversing toe kan komen. Dat is natuurlijk een misvatting. Hoe effectiever de stikstof- en fosforcycli verlopen, des te sneller de kritieke grenzen bereikt worden. Waterverversen op een regelmatige basis is dus zeker een noodzaak in zeer goed draaiende systemen.
Stellen we ons overigens dit laatste systeem voor met een overmatige visbezetting (1 cm vis per 1 à 3 l water) dan zal die keten van gebeurtenissen snel met horten en stoten verlopen. Meer vissen verbruiken immers meer zuurstof en scheiden ook meer afval af. Er is dus meer werk voor de filterbacteriën, maar er is minder zuurstof over om dat behoorlijk te doen. Met een geringere kooldioxideproductie als gevolg. De planten groeien wat trager en geven dus weer wat minder zuurstof af. Al snel zullen er wat vissen met stress in hun vinnen rondzwemmen. Die is al in aanleg aanwezig door de hoge densiteit en zal snel verergeren door de verhoogde biologische belasting van het filtersysteem. Ook hierin zal dit resulteren in sterfte, tot de kritische grenzen bereikt worden en alles terug in evenwicht is. IJzertoevoeging kan links en rechts de plantengroei wat oppeppen maar het zuurstofdeficit zal nooit opgeheven worden. Kortom, ook hier zou men de ijzertoevoeging als schuldige kunnen aanwijzen voor alle sterfte tengevolge bacteriële infecties.
Het lijkt me daarom steeds een must om in geval van ziekte alle parameters van uw aquarium stuk voor stuk te evalueren en u telkens af te vragen of het geen stressverhogende factor is. Uiteindelijk zou men kunnen concluderen dat het helemaal niet nodig, en zelfs beter is, om wat dan ook toe te voegen aan een aquarium. Dan komen we evenwel weer aan het basisgegeven waar deze discussie om begonnen is.
Is ijzertoevoeging alleen voldoende of moeten we een volledige plantenvoeding toedienen? Dan blijft mijn antwoord ook weer hetzelfde. Bij een goede plantengroei worden uit het water nutriënten en sporenelementen opgenomen. Willen we een gelijkmatige groei handhaven dan moeten de verbruikte mineralen regelmatig aangevuld worden. Waarvan akte.


Literatuur:
TERVER D. - 1979 - Étude comparative de quelques dispositifs de filtration dans des aquariums fonctionnant en circuit fermé - Rev. fr. Aquariol. 6-2:45-58 - Nancy.