aquariumwereld
Maandblad voor de aquarium-, terrarium- en vijverliefhebber
© aquariumwereld- / Pagina laatst bijgewerkt op:  29-04-2024   

CODE EN RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

ARTIKELS
* Artikels voor AQUARIUMWERELD dienen ingestuurd te worden aan het algemeen redactieadres :  
BBAT-AQUARIUMWERELD
p.a. Freddy Haerens
Groeningelaan 52 bus 51
B-8500 KORTRIJK
Tel.: 056/22.19.77 e-mail: info@aquariumwereld.be
Vermeld steeds het adres en telefoonnummer van de auteur!

* Artikels kunnen aangebracht worden in diverse vormen:  
> in een duidelijk leesbaar handschrift;
> getypt op A4 - formaat;
> op USB-stick, CD of DVD;
> als een bijlage aan e-mail.

* liefst tekst opmaken in MS Word, lettertype ARIAL, grootte: 10;
* stuur steeds een uitgeprinte tekst mee;
* scan zelf de tekeningen NIET in, maar bezorg ons deze afzonderlijk, zodat de redactie ze meteen op de juiste wijze kan verwerken

* Taalkundig :
> Prioritair de nieuwe spelling, respectievelijk volgens het “Groene Boekje: Woordenlijst der Nederlandse taal”
> Secundair Van Dale’s groot woordenboek.
> Tertiair Redactionele taalkundige gids van Walter Van der Jeught (uitgave redactie AQUARIUMWERELD)
ALLE taalcorrecties zullen in die zin uitgevoerd worden op de artikels.
Opmerking:
Auteurs die geen wijzigingen, noch taalcorrecties, aan hun tekst wensen doorgevoerd te zien door de redactie van AQUARIUMWERELD, dienen dit, bij de inzending van hun artikel, uitdrukkelijk te vermelden t.a.v. de hoofdredacteur! Deze teksten kunnen dan wel het label: “De auteur is zelf volledig verantwoordelijk voor de wetenschappelijke inhoud en de taalkundige correctheid van het artikel” meekrijgen. In het andere geval gaat de auteur automatisch, los van een eventueel auteursrechterlijke bescherming, akkoord met de volgens de redactie noodzakelijk geachte (en doorgevoerde) correcties aan zijn/haar tekst ter publicatie.

* De voorkeur zal steeds gegeven worden aan NIEUWE, ORIGINELE en NERGENS GEPUBLICEERDE artikels.

> Primeurartikelen worden steeds met voorrang behandeld. Vertalingen dienen steeds vergezeld van de schriftelijke toelating van de oorspronkelijke auteur.
> Een BRONvermelding is steeds noodzakelijk.
> Hoedt U voor plagiaat, het is wettelijk strafbaar! Ook het zogenaamd “herwerken” van een bestaande tekst is niet toegelaten.

* Een aangebracht en voor publicatie geschikt bevonden artikel wordt binnen de redactie als volgt verwerkt: 
> omzetten in een bruikbare tekstfile;
> eerste taalkundig nazicht;
> uitzoeken van passend beeldmateriaal;
> nazicht op juistheid door de rubriek-verantwoordelijke (zoetwater - cichliden - planten - enz...) binnen de redactie;
> opmaak in formaat AQUARIUMWERELD;
> tweede taalkundig nazicht;
> definitieve opmaak en opname in de planning.
 
* Naamgeving van planten en dieren. 
Binnen de redactieraad van AQUARIUMWERELD zijn een aantal standaardwerken overeengekomen die, van het verschijnen van deze noot af, als richtlijn gaan gelden voor de naamgeving in alle artikels van dit periodiek én als leidraad voor de verschillende redactieteams in hun correctie- en eigen auteurswerk.
Deze leidraad is - zo meenden wij - dan ook interessant naar onze auteurs toe en willen we hen zeker niet onthouden. Wij vragen jullie dan ook met aandrang deze opsomming, van standaard te raadplegen werken, aan jullie leden/auteurs kenbaar te willen maken.
 
Zoetwater:
- bij twijfel de systematiek raadplegen van de bibliotheek via Eddy Derijst.
Volgende links worden aanbevolen:
> California Academy of Sciences - Catalog of Fishes
> Integrated Taxonomic Information System - ITIS
> FishBase

Planten:
- AQUARIUMPLANTEN van “Prof. H.C.D. De Wit” (laatste editie)
- AQUARIUMPLANTEN (NL) van “Christel Kasselmann”.  
Zeewater:
-  WoRMS - World Register of Marine Species
Terrarium:
- LEXICON DER TERRARIENKUNDE van “Obst”;
- bij twijfel:
+ de systematiek raadplegen van de bibliotheek via Eddy Derijst.  
Opmerking!
Deze opsomming van boeken is louter redactioneel en heeft geen enkele commerciële bijbedoeling, of is noch enige vorm van reclame voor deze werken! 
 
* Opmaak van artikels
De redactieraad van AQUARIUMWERELD is een soort “basisstramien” overeengekomen voor de opbouw van een “wetenschappelijk verantwoord” artikel. Dit is geen vast gegeven maar een opsomming van hoe de doorsnee “artikelgang” er zou kunnen uitzien, om tot een coherent geheel te komen. Deze opsomming kan naar believen uitgebreid worden en de verschillende items kunnen onderling natuurlijk verschoven worden.
Dit stramien is - zo meenden wij - dan ook interessant naar onze (toekomstige) auteurs toe en willen we hen zeker niet onthouden. Wij vragen jullie dan ook met aandrang dit stramien aan jullie clubleden/-auteurs kenbaar te willen maken via jullie clubblad of aan jullie prikbord.  
> Stramien van een “meer wetenschappelijk” artikel...
* Inleiding hoe men met het dier in contact kwam, waar gekocht, van wie gekregen, enz...
* Naam van het dier + eerste beschrijvingsinformatie + identiteit.
* Synoniemen + Nederlandse naamgeving.
* Eventueel vermelding van teksten waarin het dier reeds eerder beschreven werd.
* Biotoopgegevens + eventueel geografische informatie van de regio.
* Eventueel water-/bodemanalyse van de biotoop: pH, GH (°dH), KH (°dH), µS, °C, dag/nachtritme.
* Maximale grootte voor beide geslachten.
* Hoe houden in aquarium / terrarium? Grootte, watertemperatuur /-kwaliteit, afdekken of niet, licht...
* Gedrag - gezelschapsdieren/-vissen die er bij horen/mogen. Welke zeker niet, enz...
* Eigen ervaringen in dit verband.
* Interessante planten uit de regio of voor de kweek / schuilen.
* Voedingstips voor de dieren.
* Kweekopzet, geslachtsonderscheid.
* Verloop paring, ei-afzetting, gedrag vissen omschrijven.
* Beschrijving eieren, vorm, aantal, enz...
* Uitkomen eieren: temperatuur water, tijdspanne, enz...
* Eigen ervaringen of gemaakte fouten en hoe opgelost.
* Grootbrengen larven - waterverversing.
* Eerste voedsel en voedsel voor de verdere opfok.
* Vijanden in de natuur en het vivarium, tips allerhande, event. bijzonderheden.
* Literatuuropgave.
 
Een artikel dat meer op de eigen ervaringen gebaseerd is kan er dan weer gans anders uitzien.
> Stramien van een “hobby” artikel...
* Enkele sleutelwoorden die aanleiding kunnen zijn voor een tekstdeel brengen hier soelaas. Al is ook hier de opsomming niet volledig en zijn de onderwerpen – eveneens – onderling verschuifbaar.
* Inleiding
* Naam
* synoniem(en) - Nederlandse naam
* max. grootte m/v
* geslachtsonderscheid
* houdbaarheid
* biotoop
* gedrag
* voedsel
* kweek
* enz... 
 
* Beeldmateriaal: 
Zolang de techniek het toelaat, zal - om budgettaire redenen - gebruik gemaakt worden van het bestaande beeldarchief van BBAT-AQUARIUMWERELD.
Wilt U uw artikel met eigen beeldmateriaal opfleuren, dan zal de redactie, in de mate van het budgettair-haalbare, hiermee rekening houden.
Stuur liefst meerdere beelden, zodat er keuzemogelijkheid is.
Digitaal verwerken van beeldmateriaal kost véél geld, zodat alleen kwalitatief zéér goede beelden zullen gebruikt en opgeslagen worden.
In dit digitale tijdperk geven wij U de volgende raad mee: scan uw dia’s of foto’s niet zelf in! Stuur ons de originelen, want goed en kleurecht digitaliseren is specialistenwerk!
Beelden genomen met een digitale camera zijn mogelijk mits de kwaliteit en resolutie groot genoeg zijn.
Hierbij stellen wij dat de camera minimum 5,0 Megapixels moet hebben. Stel de camera in op de hoogst mogelijke kwaliteit. Het beeldformaat dient ± 3072 x 2048 pixels (strikte min. ± 2300 x 1500 pixels) te bedragen en een resolutie van min. 300 dpi. bij een formaat van 19,5 x 13 cm te hebben.
Bewaar de beelden met de laagste compressie (voor TIFF-bestanden), of de hoogste kwaliteit (voor JPEG-bestanden) zodat er zo weinig mogelijk informatie verloren gaat!

Haal geen beelden van het internet: de kwaliteit is meestal té klein en bovendien rust op alle beeldmateriaal een copyright!
Beeldmateriaal van een andere origine dan van de auteur zelf moet steeds vergezeld worden van een schriftelijk toelating dat het materiaal voor publicatie mag gebruikt worden. De naam van de auteur dient steeds te worden vermeld. Beeldmateriaal van vreemde origine waarop een copyright rust zal geweigerd worden.
Eventuele schadeclaims zullen aan de betrokken toezender worden doorgerekend!


Indien geen archiefmateriaal, noch eigen beeldmateriaal beschikbaar is, zal de redactie bij erkende fotografen geschikt materiaal zoeken.
AANDACHT: BBAT en AQUARIUMWERELD eigenen zich het recht toe om het - op hun kosten - gedigitaliseerde, gearchiveerde en gepubliceerde beeld (en foto’s en tekeningen) voor meerdere, niet-commerciële, doeleinden te gebruiken, zonder dat de auteur hiertegen enig verhaal kan inbrengen, noch aanspraak kan maken op enige vergoeding.
Auteurs die met deze regeling niet akkoord gaan, dienen dit vooraf uitdrukkelijk én schriftelijk te vermelden. In de mate van het mogelijke zal de auteur en / of de club op de hoogte gehouden worden van de evolutie in de verwerking van zijn artikel en het mogelijke publicatietijdstip.

*Onkostenvergoeding beeldmateriaal
Auteurs kunnen een kostenvergoeding ontvangen voor het met hun artikel meegeleverde beeldmateriaal. Hieraan zijn echter een aantal strikte voorwaarden gebonden:
* het beeldmateriaal moet origineel zijn, d.w.z. geen kopies of van het internet geplukte beelden, of dient vergezeld te worden van een schriftelijke toestemming tot publicatie, getekend door de auteur van het materiaal;
* op het beeldmateriaal mag geen vreemd copyright rusten;
Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan kan de auteur bij het afsluiten van de jaargang en indien de financiële toestand van BBAT en AQUARIUMWERELD het toelaat, een tegemoetkoming ontvangen voor de gemaakte kosten.
Deze tegemoetkoming bedraagt voor de jaargang 77-2024:
> voor dia's of ander beeldmateriaal dat door de redactie gedigitaliseerd moet worden: 4,00 euro/gepubliceerd beeld
> voor digitaal aangeleverd materiaal volgens de hierboven gesomde richtlijnen: 8,00 euro/gepubliceerd beeld

* Simultane publicatie
> Steeds op zoek naar nieuwe artikels heeft de redactie al meermaals de vraag gesteld naar de clubredacties toe om een artikel van een clublid, dat origineel en interessant is, eerst aan de redactie over te maken, i.p.v. onmiddellijk in het clubblad te publiceren.
De reacties en commentaren van de clubs op deze vraag zijn uiteenlopend en meestal van de volgende aard:
- een clubredacteur zit ook altijd verlegen om originele kopij. Als er dan een artikel van een clublid binnenkomt, dan wil hij dat ook zo vlug mogelijk publiceren, omdat:
1. hij blij is een artikel binnen te krijgen;
2. hij dat lid wil plezieren door dat artikel zo vlug mogelijk te publiceren;
Veel gehoorde opmerkingen zijn:
- als een artikel aan AQUARIUMWERELD wordt afgestaan, dan weten we nooit wanneer het zal gepubliceerd worden; de wachttijden zijn te lang;
- er komt geen of een zeer laat antwoord vanwege de redactie;
- enz…
De redactie is zich bewust van deze opmerkingen en begrijpt het standpunt van de clubs. Ook zij hebben inderdaad nood aan nieuwe kopij en willen een clublid met een vlugge publicatie plezieren en aansporen om nog meer inspanningen te doen.
> De redactie heeft hierover gedebatteerd en formuleert aan de clubs het volgende voorstel:
* een clublid stuurt een artikel in naar zijn clubredacteur. Deze oordeelt dat het artikel interessant kan zijn voor AQUARIUMWERELD en geeft het artikel door aan de redactie.
* de redactie verbindt er zich toe om binnen twee weken te antwoorden of het artikel voor AQUARIUMWERELD bruikbaar is of niet.
* zo ja, dan ziet de redactie na, in functie van het onderwerp, of het artikel binnen de 4 maanden (drie maand verwerkingstijd – één maand druktijd) kan geplaatst worden. Is dit het geval, dan stelt de redactie een publicatiedatum voor aan de club en engageert zich deze te respecteren. Zo neen, dan gaat het artikel terug naar de club.
* de club engageert zich om het artikel tot zolang niet te publiceren. Een goed voorstel is dat de club het artikel in zijn eigen clubblad plaatst in dezelfde maand als de publicatie in AQUARIUMWERELD en hierbij vermeldt dat het artikel tezelfdertijd ook in AQUARIUMWERELD verschijnt.
Op deze wijze behoudt AQUARIUMWERELD zijn stelling om geen “derderangsartikels” te moeten plaatsen én behoudt de club zijn recht om het artikel in zijn clubblad op te nemen om het aan AL zijn leden (ook de niet aqw-lezers) aan te bieden. Het is voor beiden dan een “primeur”.

* Een bijkomende bemerking vanwege de hoofdredacteur:
> per e-mail toegestuurde artikels zullen vlugger beantwoord worden dan via de post toegestuurde items. De hoofdredacteur is ook maar een (hard werkende) mens, opent dagelijks zijn mailbox en beantwoordt deze zo spoedig mogelijk. Een brief schrijven en op de post doen vraagt meer tijd en wordt dikwijls uitgesteld en dan vergeten.
> vele artikels zijn vertalingen en bewerkingen van gegevens die men op het internet of in andere publicaties vindt. Om problemen naar auteursrecht en dergelijke te vermijden is het belangrijk dat er steeds een “bronvermelding” en/of literatuurlijst bijgevoegd wordt. Enerzijds om de redactie toe te laten het auteursrecht en de echtheid na te zien, anderzijds uit eerlijkheid t.o.v. zichzelf en de originele auteur.
> Beeldmateriaal kan niet van het net gehaald worden wegens de te geringe kwaliteit voor kwaliteitsdrukwerk. Origineel beeldmateriaal kan desnoods door de redactie gezocht worden.
> Het in aanmerking nemen van een tekst voor de Orandaprijs gebeurt eenzijdig door de redactie en dit volgens criteria zoals deze in dit verband verschenen zijn in BBAT-Schakel. (Enkel artikels van BBAT-leden komen in aanmerking).
> Het opnemen van teksten in de verschillende nummers van AQUARIUMWERELD gebeurt arbitrair door de redactie op een redactieraad. Dit op basis van verschillende elementen en naar eer en geweten, met als doel voor ogen: het brengen van een zo gevarieerd mogelijk magazine in de loop van één (1) jaargang. Hierover kan op generlei wijze correspondentie worden gevoerd, noch aanspraak worden gemaakt op enige inspraak van personen buiten de redactieraad.

* Regelgeving onkostenvergoeding auteurs 
> Enkel teksten van de bij de BBAT aangesloten leden komen in aanmerking voor deze regelgeving. Uitzonderingen kunnen enkel na een meerderheidsbeslissing van de redactieraad.
> Redactieleden en hoofdbestuursleden zijn uitgesloten van deze onkostenvergoeding. Zij kunnen hun onkostennota, eigen aan hun functie, te allen tijde indienen bij de penningmeester, zoals voorzien bij het BBAT-hoofdbestuur / de redactieraad.
> Enkel de auteurs, die voorkomen op én de auteurslijst, én in aanmerking komen voor de Orandaprijs, én die niet vallen onder punt 2, kunnen genieten van deze onkostenvergoeding.
> In het geval van een co-auteurschap, zullen de individuele auteurs deze onkostenvergoeding onderling dienen te delen. De toekenning zelf zal gebeuren aan de officiële inzender van het artikel die hierbij als hoofdauteur beschouwd wordt. De andere(n) word(t)en beschouwd als medeauteurs.
> In een zelfde jaar kan deze onkostenvergoeding slechts één (1) maal verstrekt worden aan dezelfde persoon.
> Het toegekende bedrag pretendeert geen volledige onkostenvergoeding te zijn, doch een tegemoetkoming in de gemaakte onkosten. Het mag de tegenwaarde van het officiële bedrag van een jaarabonnement op, en zoals vermeld in, AQUARIUMWERELD nooit overschrijden.
> Aan het einde van het kalenderjaar zullen de betreffende auteurs individueel op de hoogte gebracht worden. De vergoeding gebeurt via een overschrijving.
> Extra publicaties van de redactie komen NIET in aanmerking voor deze onkostenvergoeding. Komen wél in aanmerking: het speciaalnummer van juli/augustus en een eventueel themanummer met dezelfde lay-out.
TOP